Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy poszukuje kandydatów na kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych
31 lipca 2023

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów na kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy poszukuje kandydatów na kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy prowadzi nabór kandydatów na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie kuratora lub opiekuna, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie kuratora lub opiekuna następuje w drodze postanowienia Sądu.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter otwarty i nie zostaje określony termin zakończenia naboru. W związku z czym w każdej chwili można składać stosowne dokumenty w celu zapisania się do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych prowadzonej przez tut. Ośrodek.

Podstawa prawna:

Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają  na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.  z 2017 r. poz. 682 j.t.), zgodnie z którym,  w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

 Zakres obowiązków kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej:

 1. Opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
 2. Zabezpieczenie – w miarę możliwości – jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej,
 3. Doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego,
 4. Reprezentowanie podopiecznego i zarządzania jego majątkiem – tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:

 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • niepozbawiona praw publicznych,
 • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
 • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz listem motywacyjnym
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego (wzór w załączniku).
 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi bądź kuratorowi za sprawowanie opieki na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o złożenie osobiście w Ośrodku lub przesłanie swojej aplikacji oraz ww. oświadczeń w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy, Krzywcza 40, 37-755 Krzywcza.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 16 671-13-90 wew. 22 (poniedziałek – piątek 7:00 – 15.00).

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00