Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Kierownictwo

 

Wacław PAWŁOWSKI

 

Wójt Gminy Krzywcza

 

pokój nr 8,

tel. (016) 671-14-86,
      (016) 671-14-84
lub
      (016) 672-74-30 wewn. 22

 

 • organ wykonawczy gminy,
 • terenowy organ obrony cywilnej,
 • kierownik Urzędu,
 • zwierzchnik służbowy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Wojciech SOBOL

 

Zastępca Wójta Gminy Krzywcza

 

pokój nr 7,

tel. (016) 671-14-86,
      (016) 671-14-84
lub
      (016) 672-74-30 wewn. 28

 

 • sprawuje bieżący nadzór nad realizacją zadań gminy w zakresie oświaty,
 • nadzoruje sprawy dotyczące obsługi informatycznej urzędu oraz informatyzacji urzędu,
 • koordynuje i nadzoruje działania mające na celu pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej,
 • przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 • zastępuje Wójta w czasie jego nieobecności,
 • wykonuje, na podstawie odrębnego upoważnienia, inne zadania gminy zastrzeżone do kompetencji Wójta.

  

Kazimierz TROJAN

 

Sekretarz Gminy Krzywcza

 

pokój nr 3,

tel. (016) 671-14-86,
      (016) 671-14-84
lub
      (016) 672-74-30 wewn. 27

 

 • kieruje pracą Urzędu,
 • nadzoruje pracę Referatu Organizacyjno- Administracyjnego,
 • współpracuje z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i jednostkami pomocniczymi gminy,
 • współpracuje z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

 

Beata WIELGOSZ

 

Skarbnik Gminy Krzywcza

 

pokój nr 2,

tel. (016) 671-14-86,
      (016) 671-14-84
lub
      (016) 672-74-30 wewn. 33

 

 • nadzoruje pracę Referatu Finansowego,
 • opracowuje projekt budżetu,
 • kontroluje wykonanie budżetu,
 • przedstawia sprawozdanie z działalności finansowej gminy,
 • nadzoruje gospodarkę finansową gminnych jednostek organizacyjnych.
Autor:Mietek