Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy informuje, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z pełnieniem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka) do dnia 31 stycznia 2012 r. mogą starać się o wsparcie finansowe w wysokości 100 zł w miesiącach: styczeń, luty i marzec 2012 r. w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
  w okresie od stycznia do marca 2012 r.

  Stosowny wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie do 31 stycznia 2012 r.

  Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

   

   

   

   

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Od 1 stycznia 2011 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

   Przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem.

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE 

  Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wypłata dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 oraz dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla dzieci uczących się w szkole ponadgimnazjalnej nastąpi po dostarczeniu zaświadczenia o kontynuacji nauki.


  Zaświadczenie należy dostarczyć do 10 września 2011 r.

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy informuje, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z pełnieniem opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny do dnia 31 października 2011 r. mogą starać się o wsparcie finansowe w wysokości 100 zł w miesiącu listopadzie i grudniu 2011 r. w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 

  Stosowny wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie do 31 października 2011 r.

   

  Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.